Pěvecké sbory

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky - viz kritéria pro přijetí (v případě zájemce, který bude mít pěvecký sbor jako hlavní obor)
    * Talentovou zkouškou nemusí znovu procházet žák, který již hraje na některý z hudebních nástrojů.   
  2. velmi dobrá intonace, zdravý hlas

Základní informace

Od doby svého vzniku ve školním roce 2006/2007 prodělal pěvecký sbor pod vedením Jany Erbenové neuvěřitelný kvalitativní vývoj. Vystoupení sboru se stala pravidelným příspěvkem do života školy a dá se říci, že i města. V uplynulých letech uspořádali žáci z pěveckého sboru několik zdařilých malých představení pro rodiče i kamarády z MŠ.     
Díky stále narůstající aktivitě v tomto směru a časové náročnosti nácviku a tvorby podobných vystoupení se projevila nutnost věnovat dětem i učitelům samostatný prostor. Vznikly proto dva věkově odlišené pěvecké sbory, díky kterým je možné se věnovat společné tvorbě písničkových a  muzikálových představení bez újmy v oblasti teoretické výuky. S postupně vzrůstajícím počtem malých zpěváků vyvstala možnost osamostatnit chlapecký sbor. Vznikl proto Voice Boys. Nově vzniklá tělesa však nemají za úkol pouze tuto tvorbu, jsou také pravidelnou součástí koncertů orchestru, a to jak na vánočních koncertech, tak na dalších společných vystoupeních. Samostatnou kapitolu by si zasloužila jejich vystoupení v rámci mezioborových projektů školy.       
Docházka do pěveckého sboru děti (kterých ve sborech stále přibývá) velmi baví, a zpravidla po skončení představení nebo koncerrtu se už samy dožadují dalších vystoupení.     
Pěvecké sbory si již díky své sbormistryni  a nadšeným dětem  získaly řadu příznivců, a staly se "vývozním artiklem" naší školy.

Samostatnou kapitolou je pěvecký sbor QuantumTet, který vznikl z podnětu nadšených maminek mladých sboristů. Dnes se do QuantumTet zapojují i mužské hlasy.