O nás

Naše filozofie

ZUŠ = F ontána nápadů, inspirace a motivace
ZUŠ = A ktivita – získat pocit výjimečnosti
ZUŠ = Š ance získat vědomosti, dovednosti, návyky a postoje (nejen) v oblasti umění
ZUŠ = P rostor pro rozvíjení a uplatnění talentu
ZUŠ = O kno do světa vzájemné spolupráce a pocitu sounáležitosti
ZUŠ = R adost z úspěchů, možnost prezentovat své dovednosti
ZUŠ = K ulturní centrum pro všechny
ZUŠ = A traktivní, přívětivé a přátelské místo pro žáky, učitele, rodiče i širokou veřejnost

Náš žák

Snažíme se, aby žák naší ZUŠ  

Ch ápal úlohu umění v životě
O svojil si maximum vědomostí a dovedností ve zvoleném uměleckém oboru v rámci svých osobních možností
D okázal objektivně posoudit úroveň uměleckého výkonu
I ntegroval se do kolektivních uměleckých aktivit ve škole
L ásku k umění dál vědomě předával
   
      stal se

S amostatnou a sebevědomou osobností
E mpatickou a vnímavou osobností
M imořádnou, pracovitou a cílevědomou osobností
            
      a

R ozvíjel svou kreativitu
A ktivně se podílel na umělecké tvorbě i po skončení studia v ZUŠ
D ál šířil ve svém okolí harmonii a řád získaný v naší škole

Historie školy

Když v roce 1946 ustavilo Město Lysá nad Labem „Kuratorium hudební školy“, jistě tehdejší představitelé města netušili, že se počet žáků v průběhu let zvýší z původních 20 na téměř 750 žáků v současnosti.

Škola prošla v počátku řadou problémů, z nichž největší potíží bylo najít vyhovující prostory pro výuku. Vyučovalo se nejdříve na evangelické faře, pak v budově základní školy a provizorním dřevěném pavilonu. V roce 1960 dostala hudební škola od města k užívání samostatnou budovu, která slouží škole dodnes. Díky těmto prostorám si dnes děti mohou vybírat nejen ze široké nabídky hudebních nástrojů, ale mohou navštěvovat i další obory – výtvarný, taneční a literárně dramatický.

V průběhu let doznala budova školy řady změn.  Je třeba ocenit velmi dobrou spolupráci s představiteli Města Lysá nad Labem, kteří se nám při našich potřebách a požadavcích snaží vycházet vstříc.

Dalším důležitým mezníkem v historii školy se stal přechod do právní subjektivity od 1.ledna 1998. Pro školu toto uspořádání znamená větší autonomitu jak ve vztahu k veřejnosti, i ve vztahu ke zřizovateli. Tato samostatnost a větší volnost v rozhodování s sebou ovšem přináší také větší zodpovědnost a nároky na vedení školy.

Čestný název školy

V roce 1999 byl naší škole na základě naší žádosti udělen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čestný název „Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem“. Hlásíme se tímto názvem ke kulturním tradicím, které hrabě František Antonín Špork ve své době představoval.

Tento výrazná osobnost barokního období, který je úzce spjat s Lysou nad Labem, se kromě svých charitativních aktivit a velké záliby v myslivosti dostal do povědomí kulturní veřejnosti také svým mecenášstvím a láskou k umění. Zval do svého zámeckého divadla italské operní společnosti a nechal do Čech přivézt do té doby neznámý lesní roh. A aby se tento hudební nástroj rozšířil i dále po Čechách, poslal hrabě Špork dva ze svých myslivců do Paříže, aby se naučili na lesní roh hrát. Ti pak působili v zámecké kapele F.A.Šporka v Kuksu a mohli své zkušenosti předávat dalším muzikantům. Je tedy nasnadě, že bychom rádi v tradicích započatých hrabětem Šporkem pokračovali a čestný název školy důstojně reprezentovali. 

Co nabízíme

Organizace studia

Hudební obor

pro děti od 5 let 1-2leté přípravné studium
pro děti od 7 let 7-leté studium I.stupně
pro zájemce od 14 let 4-leté studium II.stupně
pro dospělé 4-leté studium pro dospělé
Výtvarný obor
pro děti od 5 let 2leté přípravné studium
pro děti od 7 let 7-leté studium I.stupně
pro zájemce od 14 let 4-leté studium II.stupně
pro dospělé 4-leté studium pro dospělé
Taneční obor
pro děti od 5 let 1-2leté přípravné studium
pro děti od 7 let 7-leté studium I.stupně
pro zájemce od 14 let 4-leté studium II.stupně
pro dospělé 4-leté studium pro dospělé
Literárně - dramatický obor
pro děti od 5 let 2leté přípravné studium
pro děti od 7 let 7-leté studium I.stupně
pro zájemce od 14 let 4-leté studium II.stupně
pro dospělé 4-leté studium pro dospělé