O nás

Historie školy

Foto základní umělecké školy F.A. ŠporkaKdyž v roce 1946 ustavilo Město Lysá nad Labem "Kuratorium hudební školy", jistě tehdejší představitelé města netušili, že se počet žáků v průběhu let zvýší z původních dvaceti na téměř 620 žáků v současnosti.

Škola prošla v počátku řadou problémů, z nichž největší potíží bylo najít vyhovující prostory pro výuku. Vyučovalo se nejdříve na evangelické faře, pak v budově základní školy a provizorním dřevěném pavilonu. V roce 1960 dostala hudební škola od města k užívání samostatnou budovu, která slouží škole dodnes. Díky těmto prostorám si dnes děti mohou vybírat nejen ze široké nabídky hudebních nástrojů, ale mohou navštěvovat i další obory - výtvarný, taneční a literárně dramatický.

V průběhu let doznala budova školy řady změn. Výtvarný obor se mohl ze sklepních prostor přestěhovat do lepších podmínek, původní místnosti jsou i nadále využívány jako modelovna a stojí zde také pec na vypalování keramiky. V posledních letech byly vyměmeny vnitřní dveře, zlepšeny podmínky v sále a šatně tanečního oboru, ve třídách byly k vylepšení akustických i pracovních podmínek položeny koberce, postupně se obnovuje letitý nábytek v celé škole. Největších změn se však dočkal venkovní vzhled budovy. Po obnovení a nátěru fasády byla letos vyměněna okna z vnější strany budovy. Je třeba ocenit velmi dobrou spolupráci s představiteli Města Lysá nad Labem, kteří se nám při našich potřebách a požadavcích snaží vycházet vstříc.

Dalším důležitým mezníkem v historii školy se stal přechod do právní subjektivity od 1.ledna 1998. Pro školu toto uspořádání znamená větší autonomitu jak ve vztahu k veřejnosti, i ve vztahu ke zřizovateli. Tato samostatnost a větší volnost v rozhodování s sebou ovšem přináší také větší zodpovědnost a nároky na vedení školy.

Čestný název školy

V roce 1999 byl naší škole na základě naší žádosti udělen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čestný název "Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem". Hlásíme se tímto názvem ke kulturním tradicím, které hrabě František Antonín Špork ve své době představoval.

Tento výrazná osobnost barokního období, který je úzce spjat s Lysou nad Labem, se kromě svých charitativních aktivit a velké záliby v myslivosti dostal do povědomí kulturní veřejnosti také svým mecenášstvím a láskou k umění. Zval do svého zámeckého divadla italské operní společnosti a nechal do Čech přivézt do té doby neznámý lesní roh. A aby se tento hudební nástroj rozšířil i dále po Čechách, poslal hrabě Špork dva ze svých myslivců do Paříže, aby se naučili na lesní roh hrát. Ti pak působili v zámecké kapele F.A.Šporka v Kuksu a mohli své zkušenosti předávat dalším muzikantům. Je tedy nasnadě, že bychom rádi v tradicích započatých hrabětem Šporkem pokračovali a čestný název školy důstojně reprezentovali.