Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2023/2024

   za měsíc za pololetí
Hudební přípravka 280 1400
Hudební obor - skupinová výuka (2-4 žáci)       280 1400
Hudební obor - kolektivní výuka jako samost.stud. zaměření (Sborový zpěv) 280 1400
Hudební obor - individuální výuka 1 hodina 330 1650
Hudební obor - individuální výuka 1,5 hodiny 400 2000
Hudební obor - studium pro dospělé - studující 330 1650
Hudební obor - studium pro dospělé - pracující 3357 16785
Výtvarná tvorba (přípravné studium) 300 1500
Výtvarný obor 300 1500
Výtvarný obor - příprava na studium na SŠ, VŠ 350 1750
Výtvarný obor - studium pro dospělé - studující 300 1500
Výtvarný obor - studium pro dospělé - pracující 3357 16785
Taneční přípravka 240 1200
Taneční obor      260 1300
Taneční obor - studium pro dospělé - studující 260 1300
Taneční obor - studium pro dospělé - pracující 3357 16785
Přípravná dramatická výchova 240 1200
Literárně dramatický obor 260 1300
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - studující 260 1300
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - pracující 3357 16785
Půjčovné za hudební nástroje činí 40,-Kč měsíčně, t.j. 480,-kč za rok.  
Výše úplaty byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 
Hradí se vždy za celé pololetí bezhotovostním převodem vždy k 15.9. a 15.2. příslušného roku. Neuhrazení úplaty je důvodem k ukončení studia neplatícího žáka. S ředitelkou školy je možné dohodnout jiný termín úhrady.
Úplata za vzdělávání je pouze příspěvkem na provoz školy, pokrývá zhruba 8,5 % skutečných nákladů na 1 žáka za rok (vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši). Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu, z rozpočtu Města Lysá nad Labem, z rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem a z výnosů vlastní doplňkové činnosti školy.
V Lysé nad Labem dne  19.4.2023 Mgr.Vlasta Blažková
  ředitelka ZUŠ