Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2022/2023

 

  za měsíc za pololetí
Hudební přípravka

240

1200
Hudební obor - skupinová výuka (2-4 žáci)     240 1200
Hudební obor - kolektivní výuka jako samostané studijní zaměření (Sborový zpěv) 240 1200
Hudební obor - individuální výuka 1 hodina 280 1400
Hudební obor - individuální výuka 1,5 hodiny 340 1700
Hudební obor - studium pro dospělé - studující 280 1400
Hudební obor - studium pro dospělé - pracující 2244 11220
     
Výtvarná tvorba (přípravka) 260 1300
Výtvarný obor 260 1300
Výtvarný obor - studium pro dospělé - studující 260 1300
Výtvarný obor - studium pro dospělé - pracující 2244 11220
     
Taneční přípravka 200 1000
Taneční obor      220 1100
Taneční obor - studium pro dospělé - studující 220 1100
Taneční obor - studium pro dospělé - pracující 2244 11220
     
Přípravná dramatická výchova 200 1000
Literárně dramatický obor 220 1100
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - studující 220 1100
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - pracující 2244 11220

Půjčovné za hudební nástroje činí 40,-Kč měsíčně, t.j. 480,-kč za rok.Výše úplaty byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 
Hradí se vždy za celé pololetí bezhotovostním převodem vždy k 15.9. a 15.2.příslušného roku. Neuhrazení úplaty je důvodem k ukončení studia neplatícího žáka.
Úplata za vzdělávání je pouze příspěvkem na provoz školy, pokrývá zhruba 11,33 % skutečných nákladů na 1 žáka za rok (vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši). Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu, z rozpočtu Města Lysá nad Labem, z rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem a z výnosů vlastní doplňkové činnosti školy.
     
V Lysé nad Labem dne 24.5.2022 Mgr. Vlasta Blažková
  ředitelka ZUŠ

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz