Filozofie školy

Naše filozofie

ZUŠ = F ontána nápadů, inspirace a motivace
ZUŠ = A ktivita – získat pocit výjimečnosti
ZUŠ = Š ance získat vědomosti, dovednosti, návyky a postoje (nejen) v oblasti umění
ZUŠ = P rostor pro rozvíjení a uplatnění talentu
ZUŠ = O kno do světa vzájemné spolupráce a pocitu sounáležitosti
ZUŠ = R adost z úspěchů, možnost prezentovat své dovednosti
ZUŠ = K ulturní centrum pro všechny
ZUŠ = A traktivní, přívětivé a přátelské místo pro žáky, učitele, rodiče i širokou veřejnost

Náš žák

Snažíme se, aby žák naší ZUŠ  

Ch ápal úlohu umění v životě
O svojil si maximum vědomostí a dovedností ve zvoleném uměleckém oboru v rámci svých osobních možností
D okázal objektivně posoudit úroveň uměleckého výkonu
I ntegroval se do kolektivních uměleckých aktivit ve škole
L ásku k umění dál vědomě předával
   
      stal se

S amostatnou a sebevědomou osobností
E mpatickou a vnímavou osobností
M imořádnou, pracovitou a cílevědomou osobností
            
      a

R ozvíjel svou kreativitu
A ktivně se podílel na umělecké tvorbě i po skončení studia v ZUŠ
D ál šířil ve svém okolí harmonii a řád získaný v naší škole