Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2018/2019

 

  za měsíc za pololetí
Hudební přípravka 220 1100
Hudební obor - skupinová výuka (2-4 žáci)     220 1100
Hudební obor - kolektivní výuka jako samostané studijní zaměření (Sborový zpěv) 220 1100
Hudební obor - individuální výuka 1 hodina 260 1300
Hudební obor - individuální výuka 1,5 hodiny 320 1600
Hudební obor - studium pro dospělé - studující 260 1300
Hudební obor - studium pro dospělé - pracující 2004 10020
     
Výtvarná tvorba (přípravka) 240 1200
Výtvarný obor 240 1200
Výtvarný obor - studium pro dospělé - studující 240 1200
Výtvarný obor - studium pro dospělé - pracující 2004 10020
     
Taneční přípravka 180 900
Taneční obor      200 1000
Taneční obor - studium pro dospělé - studující 200 1000
Taneční obor - studium pro dospělé - pracující 2004 10020
     
Přípravná dramatická výchova 180 900
Literárně dramatický obor 200 1000
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - studující 200 1000
Literárně dramatický obor - studium pro dospělé - pracující 2004 10020

Půjčovné za hudební nástroje činí 360,- kč za rok.Výše úplaty byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 
Hradí se vždy za celé pololetí bezhotovostním převodem vždy k 15.9. a 15.2.příslušného roku. Neuhrazení úplaty je důvodem k ukončení studia neplatícího žáka.
Úplata za vzdělávání je pouze příspěvkem na provoz školy, pokrývá zhruba 11,33 % skutečných nákladů na 1 žáka za rok (vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši). Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu, z rozpočtu Města Lysá nad Labem, z rozpočtu města Milovice, z rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem a z výnosů doplňkové činnosti školy.
     
V Lysé nad Labem dne 28. 8. 2018 Mgr. Vlasta Blažková
  ředitelka ZUŠ

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz